İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Sulama ve Drenaj  Tesisleri Şube Müdürlüğü
 • İstatistik Değerlendirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Havza İşletme Hidrolojisi Şube Müdürlüğü
 • Park-Rekreasyon ve Bina Tesisleri Şube Müdürlüğü
 • Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü
 • Barajlar ve HES ve Elektromekanik Şube Müdürlüğü
 • Tesis Devir ve Denetim Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği


Görev ve Sorumluluklar

 • DSİ'ce meydana getirilmiş tesislerin işletme-bakım-onarım politikasını ve programlarını hazırlamak ve uygulamayı izlemek,
 • Tesislerin amaçlarına en uygun biçimde işletilmeleri için gerekli politikayı tespit etmek ve sonuçlarını izlemek. Bununla ilgili olarak tesislerden faydalananlar ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. Sulayıcı gruplar, sulama birlikleri ve kooperatiflerin kurulmasını teşvik ve işletme hizmetlerinin bu kuruluşlara devrini sağlamak,
 • Tek maksatlı veya çok maksatlı depolama tesislerinin amaçlarına en uygun biçimde işletilmelerini sağlamak üzere gerekli işletme düzenini belirlemek ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • İşletmeye açılan tesislerin daima çalışır durumda ve hizmeti en iyi yapacak düzeyde tutulması için gerekli bakım-onarım yöntemlerini tespit etmek ve uygulamayı izlemek,
 • İşletme ve bakım faaliyetlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi için uygun makina parkı, personel temini ve eğitimi konularında çalışmalar yapmak ve ilgili ünitelere önerilerde bulunmak,
 • İşletme ve bakım faaliyetlerinin daha üst düzeyde gelişmesini sağlamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki çalışmaları izlemek, yeni yöntemleri geliştirmeye ve uygulamaya çalışmak,
 • Meydana getirilmiş tesislerin, envanterini tutmak, tesisler ile ilgili tüm istatistiki bilgileri toplamak, muhafaza etmek ve değerlendirmek,
 • Tesislere yapılan yatırımların geri ödemesini, tarifelerin tesbiti vb. hizmetleri kapsayan 6200 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinin uygulamasını izlemek,
 • Genel Müdürlük hizmetlerinin en hızlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak üzere etkin bir haberleşme sistemini kurmak ve işletilmesini sağlamak,
 • DSİ mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan baraj, gölet, regülatör gibi rezervuarlar ile idari ve sosyal yapıların çevrelerindeki alanlarda park ve rekreasyon tesislerini planlamak ve izlemek,
 • Sulama tesislerinin gelişme durumlarını incelemek, noksan ve yetersizlikleri saptamak, çözüm önerilerinde bulunmak,
 • DSİ’nün mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan baraj göllerinde, su ürünlerinin geliştirilmesi için etüt, stok tespiti ve balıklandırma gibi hizmetleri yürütmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 • İşletme ve bakım faaliyetleri neticesinde elde edilen bilgi, done ve tecrübelerin DSİ'nin planlamacı ve projeci ünitelerine iletilmesini sağlamak,

 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına Devrolunan Yetkiler :
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, mukavele ve eklerinde veya ilgili talimatlarında tarif edilmiş olan hakedişlerin ve kesin hesapların hazırlanmasına ve onaylanmasına yetkilidir.
 • Yeni fiyat hazırlanması gerektiği işlerde yeni fiyatların, Genel Müdür adına onaylanmasına Daire Başkanı yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, laboratuvarlarda yapılacak analiz ve diğer işlemlere ait işleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, ihale suretiyle yürütülen işlerde işin ihaleye çıkarılması Olur'u bölge komisyonu kararının onayı, ihale komisyonu kararının onayı, sözleşme yapma yetkileri Genel Müdürlük'çe saklı tutulmak şartıyla ihale öncesi, ihale, ihale sonrası sözleşmeye kadar olan bütün işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, pompaj tesislerinde tek veya çift terimli tarife uygulanması ve enerji faturaları ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ve diğer şirketlerle olan işlemleri yürütmeye yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, DSİ Meclisinden çıkmış ve Genel Müdür tarafından onaylanmış bulunan kararları ilgili yerlere bildirmeye Genel Müdür adına yetkilidir.
 • Müteahhitlere verilen malzeme bedellerinin ve avansların hakedişten kesilmesine ait işlemleri, Genel Müdür adına yürütmeye Daire Başkanı yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, ilgili kuruluşların genel müdürlükleri, üniversiteler, bilimsel kuruluşlar ve diğer araştırma üniteleri ile yürütülmekte olan rutin işleri ve Genel Müdürlüğü yükümlülük altına sokmayacak işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
TelefonFaksE-Posta
0 312 454 47 000 312 454 47 05isletme@dsi.gov.tr