Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Hidrojeolojik Etütler ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Karst Araştırması Şube Müdürlüğü
 • Su Sondaj Şube Müdürlüğü
 • Planlama, Projelendirme ve Tahsis Şube Müdürlüğü
 • Çevre Hidrojeolojisi Şube Müdürlüğü         
 • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü
 • Jeofizik Etütler ve Cihazlar Şube Müdürlüğü
 • İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği


Görev ve Sorumluluklar

Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı; 11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı”nın kapatılması sonrasında DSİ Genel Müdürlüğü teşkilatı Yeraltısuyu ile ilgili havza, alt havza, yeraltısuyu kütlesi ve münferit sahalarda her türlü jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik, su sondajı vb. çalışmaları yapmak/yaptırmak üzere kurulmuştur.
Yeraltısuları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

 • Hidrojeolojik ve hidrolik parametrelerin belirlenmesi amacıyla araştırma kuyusu açmak/açtırmak,
 • Her türlü yeraltısuyu miktar ve kalite çalışmalarını yapmak/yaptırmak, yeraltısuyu miktar ve kalitesini korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
 • Bu amaçlara yönelik iş makinası ve taşıt hariç olmak üzere gerekli mal, hizmet ve danışmanlık alımı ihalelerini yapmak, ihale şartnameleri hazırlamak, yaklaşık maliyetler oluşturmak, hakediş ve kesin hesapları yapmak/incelemek ve onaylamak,
 • Uygulama programına göre makina, alet ve ekipmanlar ile bunları kullanan personelin bölgeler arasındaki dengesini sağlamak,
 • Yeraltısularının korunması amacıyla suni besleme ve yeraltı depolamaları projelerini ve inşasını yapmak/yaptırmak,
 • 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemleri takip etmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak, Kanun gereğince yeraltısuyu kaynakları envanterini tutmak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları arasındaki ilişkileri araştırmak, elde edilen sonuçların rapor, harita ve donelerini hazırlamak, yeraltısularının sürdürülebilir kaynak olarak kalmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu sahalarda, yeraltı suyu sulama tesislerini inşa etmek/ettirmek için gerekli çalışmaları ve etütleri yapmak, sulamada kooperatifleşmeyi teşvik ederek yeraltısuyunun etkin ve tasarruflu kullanımını sağlamak, bu hususta diğer kurumlarla işbirliği yapmak, fizibilite raporlarını hazırlamak/hazırlatmak, ekonomik ve teknik yapılabilirliği onaylanan yeraltısuyu sulama projelerini inşa etmek/ettirmek, bu tesislerin gerçek veya tüzel kişilere 167 sayılı Kanun çerçevesinde kiralanmasını veya devrini sağlamak,
 • Diğer kurum, kuruluş ve özel sektör faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinde yer alarak, Genel Müdürlük görüşü oluşturulması aşamasında faaliyetlerin yeraltısularına etkilerine yönelik 167 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre görüş oluşturmak,
 • Yeraltısuyundan su sağlamak amacıyla kuyu ve galeri-tünel veya kehriz açılması işlerinde çalışacaklara mevzuatın öngördüğü belgeleri vermek, bu işlerde çalışacak şahıslara yeterlik belgesi vermek için sınav yapmak, eğitim vermek, sicil ve kayıtlarını tutmak,
 • Daire Başkanlığı ve bölge müdürlüklerine bağlı sondaj şube müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda kullanacağı makinelere ait yedek parça, motopomp teçhizatı, kolon borusu, şantiye, kuyu delgi ve kuyu inşa malzemelerini temin etmek, bunların bakım, onarım, kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak, çalışmalarının temel ilkelerini belirterek verimli çalıştırılmalarını sağlamak, çalışma maliyetlerini tespit etmek,
 • Su sondaj kuyu projelerini yapmak, yaklaşık maliyetleri ve kuyulara ait kesin hesapları hazırlamak, envanter kayıtlarını tutmak, kapatılacak kuyuların kapatma projelerini ve talimatlarını hazırlamak, kuyu kapatma işini gerçekleştirmek üzere sondaj şube müdürlükleri ile gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, gerek görüldüğünde sondaj şantiyelerindeki çalışmaları yerinde izleyerek sondaj işlerinin, su verim deneylerinin ve kuyu geliştirmelerinin tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
 • Yardım mahiyetindeki uluslararası su sondajı veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, müşavirlik, belgelendirme, kontrollük hizmeti vermek, yurt dışı su sondaj şantiyesi kurmak, çalıştırmak, gerekli malzeme temin etmek, uluslararası nakliye iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Çalışan personele yönelik seminer, çalıştay ve kurslar düzenlemek ya da yapılanlara katılmak, iş başı eğitimi vermek veya teknik yayınlar yaparak eğitmek, teknolojik gelişmeleri takip edip sorumluluk alanlarımızla ilgili gerekli yayınları çıkartıp uygulanmasını sağlamak.


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 44 000 312 454 44 05yeraltisulari@dsi.gov.tr