Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • 1. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
  • 2.Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
  • 3. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
  • 4. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
  • Doğal Yapı Gereçleri Şube Müdürlüğü
  • Jeofizik Etütler Şube Müdürlüğü
  • Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şube Müdürlüğü
  • Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği

 

Görev ve Sorumluluklar


Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı”nın kaptatılması sonrasında DSİ Genel Müdürlüğündeki tüm jeolojik ve jeoteknik çalışmaları yapmak/ yaptırmak üzere kurulmuştur.
Jeoteknik çalışmalar; ön inceleme, planlama, projelendirme, uygulama ve işletme safhalarındaki tüm mühendislik yapılarının inşa edileceği jeolojik birimlerin jeoteknik özelliklerini araştırmak maksadıyla; mühendislik jeolojisi, doğal yapı gereçleri, temel sondaj ve enjeksiyon, kaya ve zemin mekaniği, jeofizik çalışmaları, çevre jeolojisi konularındaki her türlü araştırma ve uygulamaları kapsamaktadır. Bu kapsamda Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir.
• Genel Müdürlüğün yükümlülüğünde bulunan su yapıları, arıtma tesisi, tünel, galeri, yol, köprü, viyadük, bina vb yapılarının ön inceleme, planlama, projelendirme, uygulama ve işletme aşamalarında, projenin yer aldığı jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklerini araştırmak,
• Bu amaçla arazi çalışmaları, temel araştırma sondajı, laboratuvar ve yerinde deneyleri, geçirimlilik deneyleri, jeofizik çalışmaları, araştırma programlarını planlamak, yaklaşık maliyetini hazırlamak, kayaçları sınıflandırmak, heyelan duraylılık analizleri, her türlü şev analizleri, karst araştırmaları, sismik tehlike analizleri ve fay etütleri vb. yapmak/yaptırmak,
• Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan, tespit edilen ve öngörülen olumsuzlukların mevcut ve olası jeolojik-jeoteknik problemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri ve alternatif iyileştirme yöntemlerini belirlemek ve uygun olanını teklif etmek, projelendirmek, hazırlanmış projeleri incelemek, yapmak/yaptırmak, görüş vermek, hazırlanacak rapor ile paftaları incelemek ve onaylamak,
• Amaçlara yönelik mal, hizmet ve danışmanlık alımı ihalelerini yapmak, süren araştırma ve uygulama aşamalarında gerekmesi durumunda ilave/ek araştırmaların yapılmasını ve kontrollüğünü sağlamak, jeoteknik konularla ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek,
• Projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan veriler için; jeolojik, jeoteknik, hidrojeoloji, doğal yapı gereçleri, jeofizik, kaya ve zemin mekaniği, temel sondaj ve enjeksiyon çalışmaları yapmak/yaptırmak,
• Sözleşme, teknik şartnameler, talimatlar ve eklerinde belirlenmiş olan hak edişleri ve kesin hesapları hazırlamak ve onayını yapmak,
• İhale yoluyla yürütülen işlerde, işin ihaleye çıkarılması Olur’u, Bölge Komisyonu Kararı Onayı, ihale sonrası akde kadar olan bütün işlemleri yürütmek,
• Jeolojik, jeoteknik, jeofizik, kaya ve zemin mekaniği, temel sondaj ve enjeksiyon tekniklerinin gelişmeleriyle ilgili yenilikleri izlemek, bunlardan DSİ içinde uygulanması gerekli ve uygun görülenlerin talimatlarını hazırlamak ve yayınlar yapmak,
• Temel sondaj, enjeksiyon, kaya mekaniği, zemin mekaniği ve jeofizik çalışmalar ile ilgili cihazları almak ve yedek parçalarını temin etmek, bunların bakım, onarım, kalibrasyonlarını yapmak/yaptırmak, verimli çalıştırılmalarını sağlamak, maliyetlerini bulmak, mali yıl başında yıllık birim fiyatlarını hazırlamak, yeni fiyat hazırlanması gereken işlerde, yeni fiyatları hazırlamak ve onaylamak,
• Yapım sonrası su yapılarında ortaya çıkan duraylılık ve su kaçakları ile ilgili jeolojik-jeoteknik sorunların nedenlerini araştırmak ve iyileştirme yöntemlerini tespit etmek, gerektiğinde ilgili Daire Başkanlıkları ve bölge müdürlükleri ile işbirliği yaparak iyileştirme projelerini hazırlamak/hazırlatmak,
• Su yapılarında kullanılacak doğal yapı malzemelerinin arazi ve laboratuvar çalışmaları ile nitelik ve nicelik yönünden araştırmasını yapmak, envanterini çıkarmak, şartnamelere uygun raporları hazırlamak/hazırlatmak, onaylamak ve bu konularda gerekli yerlerde teknik danışmanlık yapmak, uygulama aşamasında malzeme ocaklarında rezerv ve kaliteye bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunları gidermek için ilgili birimlerle birlikte gerekli çalışmaları yürütmek, imalatları yapılan dolgu çalışmalarında kullanılan malzemelerin proje kriterlerine uygun olup olmadığını takip ve kontrol etmek, gerekli uyarılarda bulunmak,
• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki su yapılarının etüt, planlama, proje ve uygulama safhalarında Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan iş ve işlemleri yürütmek,
• Daire Başkanlığı ve bölge müdürlükleri sondaj şube müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda kullanacağı veya kullanabileceği her türlü temel sondaj makinelerine ait yedek parça, kuyu delgi ve inşa malzemeleri, şantiye malzemeleri, tahlisiye malzemelerini temin etmek, satın almak için ihale işlemlerini yapmak, gerektiğinde kiralamak, ihale için teknik şartnameleri ve idari şartnameleri hazırlamak, yaklaşık maliyetleri oluşturmak, hak ediş ve kesin hesapları yapmak/incelemek ve onaylamak, fiyat farkı uygulanan sözleşmelerde fiyat farkı hesaplamak, ödeme dosyalarını hazırlamak, geçici ve kesin kabul heyetlerinin teşkili ve kabul işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, sözleşme fesih işlemlerini yürütmek, bitirilen işler için talep edilmesi durumunda iş bitirme belgesi vermek, yeni fiyat hazırlanması gerektiği işlerde, yeni fiyatları yapmak ve onaylamak, bunların bakım, onarım, kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak, çalışmalarının temel ilkelerini belirterek verimli çalıştırılmalarını sağlamak, çalışma maliyetlerini tespit etmek,
• Daire Başkanlığına bağlı ambarların sevk ve idaresini yapmak, stok kontrolünü sağlamak, bölge müdürlüklerinin ihtiyaçlarını ambarlardan karşılamak, bölge sondaj ambarlarını ve kullanım durumlarını kontrol etmek, bölge müdürlüklerindeki sondaj şube müdürlükleri ambarlarına ait stok bilgisini yılda bir kez incelemek, iş programına göre bölgeler arası muhafaza etmek, muhafaza için gerekli ambarların yapılmasını sağlamak/yapmak, bölge müdürlüklerindeki makinaları cins ve marka bakımından standardize ederek, yedek parça bakımından tasarruf sağlamak,
• Temel sondaj ve enjeksiyon makinalarının, ekipmanlarının ve atölyelerin randımanlı olarak çalıştırılmasını ve işletilmesini sağlamak, çalıştırılma talimatlarını hazırlamak, makinaların tamir, bakım, onarım ve revizyonlarını yapmak/yaptırmak, tamir ve tadilata ihtiyaç olan makina, ekipman ve malzemelerin bakım ve onarımlarını yapmak yaptırmak,
• Yardım mahiyetindeki uluslararası jeoteknik çalışma, temel sondaj, enjeksiyon veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, müşavirlik, belgelendirme, kontrollük hizmeti vermek, yurt dışı jeoteknik çalışma, temel sondaj, enjeksiyon sondaj şantiyesi kurmak, çalıştırmak, gerekli malzeme temin etmek, uluslararası nakliye iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda yurtiçi ve yurt dışında satın alma, kiralama ve devir işlemlerini yapmak,
• Çalışmaların bir program dâhilinde ve randımanlı olarak yapılmasını, lüzumlu bütçenin tespit ve tevzisini, usulüne uygun olarak sarf edilmesini temin etmek, gerçek ve tüzel kişilere protokol ile Daire Başkanlığı’nın görevleri içinde olan işlerle ilgili olarak mevzuat hükümlerine göre hizmet vermek,
• Çalışan personele yönelik seminer, çalıştay ve kurslar düzenlemek yada yapılanlara katılmak, iş başı eğitimi vermek veya teknik yayınlar yaparak eğitmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek, Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili bilgilendirici yayınlar çıkarmak, bunların uygulanmasını sağlamak, jeoteknik ve enjeksiyon amacıyla kuyu açılması işlerinde çalışacaklara mevzuatın öngördüğü yeterlik belgesi vermek için eğitim vermek, sınav yapmak, sicil ve kayıtlarını tutmak.
TelefonFaksE-Posta
0 312 454 43 000 312 454 43 05jeoteknik@dsi.gov.tr