Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Planlama ve Program Şube Müdürlüğü
 • Bütçe Şube Müdürlüğü
 • İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
 • İç Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Gelirler Şube Müdürlüğü
 • Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
 • Mali İstatistik ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

Görev ve Sorumluluklar

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımını sağlamak, Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi yapmak, bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili diğer birimlerine göndermek ,
 • Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili birimlerine gönderilmesi her bir harcama birimince hazırlanan ve birim performans programıyla birlikte gönderilen bütçe tekliflerini harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yaparak orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esasları doğrultusunda idarenin bütçe teklifini hazırlamak ve bütçe tekliflerini Maliye Bakanlığına, idare performans programlarını ise Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Bakan tarafından imzalanarak göndermek,
 • İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanı göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım programına ilişkin teklifleri harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esaslarına göre idarenin yatırım programı teklifini hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını harcama birimlerinin tekliflerini dikkate alarak hazırlamak, üst yöneticiye onaylatmak ve vize edilmek üzere Bakanlığa göndermek, bütçe ödeneklerinin Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanımını sağlamak,
 • Bütçe işlemlerini harcama birimleriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirmek kayıtları tutmak ve izlemek,
 • Bütçelerinde kurumsal sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine ödenek tahsis edilemeyen idarelerde üst yöneticinin onayıyla Strateji Geliştirme Birimleri tarafından da ödenek gönderme belgesi düzenlenebilir maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak, Bölge Müdürlüklerine ait ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve göndermek, ödenek gönderme belgelerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemlerinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uymak,
 • İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibini yapmak,
 • Malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan ön mali kontrol görevlerini yürütmek, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini almak, yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek, ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunmak,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bütçe kesin hesabını hazırlamak Bakan tarafından onaylanarak kesin hesap kanun tasarısına dahil edilmek üzere Bakanlığa göndermek ,
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge hazırlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere gönderilen birim faaliyet raporlarını dikkate alarak harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak idare faaliyet raporunu hazırlamak ve bakan tarafından onaylatmak ,
 • Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri esas alarak yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a, Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndermek,
 • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 • Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda harcama birimlerini bilgilendirmek,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü içinde uygun olarak kurulmasında görev almak, Başkanlık hizmetlerine ilişkin sistemin işletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Dairenin kalite politikasının gerçekleşmesini ve kalite hedeflerine ulaşılmasını belirli aralıklarla değerlendirerek izlemek, gerekli önlemleri zamanında almak,
 • Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak görevleri yürütülmektedir.


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ


1-Yatırımların planlanması, uzun vadeli ve yıllık programların oluşturulması, makro hedefler doğrultusunda proje seçimi gibi ilk planlama ilkesiyle ilgili hizmetlerin yürütülmesine,DSİ Umum Müdürlüğü bünyesinde 1/03/1954 tarihinde kurulan”Program ve Takip İşleri Genel Müdür Özel Yardımcılığı”yla başlanılmıştır.

2-Gelişen hizmetlerin ve yoğunlaşan görevlerin gereği olarak birim,15/09/1966 tarihli Makam Olur’uyla ”Program Takip ve Rapor Müşavirliği” ve “Bütçe ve Maliyet Müşavirliği” adıyla iki ayrı ünite olarak teşkilatlanmış ve çalışmalarını sürdürmüştür.

3-Müteakiben DPT tarafından oluşturulmuş makro hedefleri gerçekleştirecek şekilde DSİ Genel .Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerini hedeflendirmek ve bu amaçla da uzun vadeli plan ve programları ile uygulama programlarını hazırlamak, fiziki ve mali yönden tatbikatı izlemekle görevli ”Planlama ve Program Başmüşavirliği” 29/07/1968 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile ihdas edilmiştir.

4-Yukarıda belirtilen görevlere ilaveten yatırım harcamaları ve cari giderlerle ilgili hizmetlerin de bu birimce yürütülmesi nedeniyle Bakanlık Makamının 20/09/1971 tarihli Olur’una istinaden Planlama ve Program Başmüşavirliğinin ismi ”Planlama Program ve Bütçe Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

5-Günün gelişen şartları ve hizmet hacmine göre, Başkanlığın görev,yetki ve sorumluluk prosedürü ile teşkilat şeması yeniden hazırlanmış ve adı ”Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı” olarak (Genel Müdürlüğün 228/01/1974 ve Bakanlık Makamının da 1/12/1975 tarihli olur’larıyla) tespit edilmiştir.

6-Kamu kuruluşlarının yeniden düzenleme ve teşkilatlanmaları hakkındaki 13/12/1983 gün ve KHK.174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği birimin adı, tüm kamu kuruluşları paralelinde .”Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

7- 24.12.2003 tarih ve 25 326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un ilgili maddeleri ve bu kanunlara istinaden yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklerle mali sistemde önemli değişiklikler yapılmış ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesiyle kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurularak 18 Şubat 2006 tarih ve 26 084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/9972 karar sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Daire Başkanlığının görev ve faaliyetleri belirlenmiştir.

TelefonFaksE-Posta
0 312 454 51 000 312 454 51 05sgd@dsi.gov.tr