Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Makina Etüd Şube Müdürlüğü 
 • Merkez Atölyeleri Şube Müdürlüğü 
 • Pompa İstasyonları Şube Müdürlüğü 
 • Strateji Geliştirme şube Müdürlüğü 
 • İkmal Şube Müdürlüğü 
 • Malzeme Şube Müdürlüğü 
 • Etlik Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü 
 • Makina Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü 
 • İşletme Şube Müdürlüğü
 • Tesisler Şube Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

 

Görev ve Sorumluluklar

Merkez ve Bölgeler makina örgütünün kurulması için gerekli elemanları sağlamak, tüm tasıma araçlarının, yapı makinalarının ve atölye tezgahlarının envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, onarım atölyeleri, bakım garajları ve ambarlan kurmak, tüm makinalar için gerekli yedek parça ve her çeşit gereci, akaryakıtı, demirbaşları ve kırtasiye gerecini saptama, sağlama ve ambarlama ile dağıtımını yapmak, hurdaya ayrılacak makina, donatım ve gereci belirlemek, müteahhitlere verilecek gereçlerin kira bedellerini saptamak, Etlik tesislerindeki yapıların bakım, onarım ısıtma, aydınlatma ve telefon gibi ortak teknik hizmetlerin işletme ve sürdürülmesini sağlamak üzere kurulmuştur

• Merkez ve bölgeler makina teşkilatının kurulması için, lüzumlu elemanları temin etmek ve yetiştirilmesi hususunda gerekli işbirliğini yapmak,
• Bütün nakil vasıtalarının, inşaat makinalarının ve atölye tezgah ve avadanlıklarının envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, parktaki eksiklikleri tespit etmek, bunlar için lüzumlu şartnameleri hazırlamak, temin, muayene ve tesellüm etmek, ihtiyaca göre tevziini yapmak,
• Tamir atelyeleri ve bakım garajlarına ve ambarların kurulacağı yerleri, tiplerini, bunlar için lüzumlu tezgah ve cihazları tespit, temin etmek ve yerleştirmek,
• Bütün makinaların ve atölyelerin randımanlı olarak işletilmesini sağlamak ve işletme tamir masraflarını temin etmek,
• Makinaların koruyucu bakımlarını, tamir ve revizyonlarını yaptırmak,
• Makinalar, atölyeler ve inşaat için lüzumlu yedek parça ve her çeşit malzemeyi, akaryakıtı, demirbaşları tespit, temin etmek, ambarlama ve tevziatını yapmak, ayniyat hesaplarını tutmak, sarfiyatı kontrol etmek, sene sonu envanterini yapmak ve Sayıştay’a hesap vermek,
• İmal edilecek veya ettirilecek her türlü makina, makina parçalarının, teçhizatın, malzeme vs.nin imalat resimlerini hazırlamak, yaptırmak ve imalatı kontrol ettirmek,
• Hurdaya ayrılacak makina, teçhizat ve malzemenin tespit, kayıttan düşme muamelelerini yapmak, satış veya devirlerini temin etmek,
• Müteahhitlere kiraya verilen makina ve teçhizatın kira bedellerini tespit etmek, mukavelelerini yapmak veya yaptırmak, bedellerinin istihkaklarından kesilmesini takip ve temin etmek,
• Çalışmaların bir program dahilinde ve randımanlı olarak yapılmasını, lüzumlu bütçenin tespit ve tevziini, usulüne uygun olarak sarf edilmesini temin etmek.
• Emanet ve taahhüt işlerine sarf edilen malzemenin hesaplarını tutmak, sarfiyatını kontrol etmek, istihkaklara veya kat'i hesaplarına intikalini temin etmek,
• DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait, makina ve teçhizatın tamirleri için, lüzumlu atölyelerin yerlerini tespit etmek, kurulmalarını sağlamak ve bunları teçhiz ederek randımanlı bir şekilde çalışmalarını takip ve kontrol etmek,
• Makinaların periyodik bakımları için, lüzumlu tedbirleri almak, kullanılacak yağları tespit etmek,
• Satın alınan makinaların tevziatını yapmak, bölgelerdeki makinaları cins ve marka bakımından standardize ederek, yedek parça bakımından tasarruf sağlamak,
• Makinaların İşletme maliyetlerini çıkartmak, bunun için lüzumlu formlar hazırlamak ve raporların düzenli gelmesini takip etmek,
• DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait bütün makina ve atölyelerin kontrollerini yapmak veya yaptırmak, gerekli tamir ve revizyon programlarını hazırlamak,
• Müteahhitlere verilecek makinalar için bir talimatname hazırlamak, kira bedellerini tespit etmek ve kira bedellerini maliyet hesaplarına göre her sene revize edilmesini sağlamak,
• Türkiye'de yapılacak makina ve makina parçalarına ait imalat resimlerini, projelerini hazırlamak,
• İşletme bakımından fayda sağlamayan makinaları, hurdaya ayırmak ve bunların satışını temin etmek,
• Makina personelinin sınıflandırılması, bunların seçimleriyle alakalı hususlarda, ilgili daireyle işbirliği yapmak,
• Kurulacak atölye için, işyeri talimatnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
• Makina ve atölye işletmesi bakımından, lüzumlu tamim ve formları hazırlamak ve bunların tatbikini sağlamak,
• Etlik tesislerinin müşterek teknik hizmetlerini yerine getirmek,
• İdarenin her neviden bütün komple pompa tesislerine taalluk eden proje, tedarik ve imalat, muayene, kabul deneyleri, montaj, İşletme ve bakım faaliyetlerinin teknik safhalarını yürütmek


TelefonFaksE-Posta
0 312 454 34 000 312 341 22 56makina@dsi.gov.tr