Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), hidroloji alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinden ve de kamu ve özel sektörde bu alanda çalışmalar yapan uzmanlardan oluşan bir organizasyondur. TUHK, Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği’nin (IAHS) ulusal ölçekteki koludur. TUHK, ülkemizde hidroloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaların gelişmesine katkı sunmak amacıyla, hidroloji alanında çalışanlar arasında iletişimin gelişmesini, araştırma projelerinin desteklenmesini, kamu-özel sektör ve üniversiteler arasında bir köprü kurulmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren hidroloji uygulama kapasitesinin uluslararası alanda tanıtılabilmesi güçlü bir ulusal hidroloji grubunun oluşturulmasıyla mümkündür.


TUHK yapılandırılırken IAHS ile paralel yapıda çalışma grupları oluşturulmuştur. Komisyon, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) kapsamında, TUHK tüzüğü (2001) doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.


Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu, ülkemizde hidroloji çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeylerde daha etkin olmasını hedefleyen, bu amaçla projelere destek veren, çalışma grupları ve bültenler aracılığıyla kurduğu iletişim ağı ile hem ulusal hem de başta Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği (IAHS) olmak üzere uluslararası kuruluşlarla iletişimi sağlama faaliyetlerini aktif olarak yürüten bir oluşumdur. Ülkemizde kurumlar, üniversiteler ve özel sektör tarafından dağınık olarak yürütülmekte olan hidroloji çalışmalarının bir araya geldiği platform olma gayesi ile kurumsallaşma çalışmaları günden güne kuvvetlenmektedir.


Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) altında mevcut komisyonlardan biri olan Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu faaliyetlerinin yürütülmesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Komisyonun çalışma alanı konu, kurum ve kişiler yönleriyle aşağıda sunulmuştur.


Konu yönünden;

(1) Hidroloji konusunda araştırma ve uygulamalar,

(2) Türkiye’nin üye olduğu uluslararası bilimsel kuruluşların ilgili faaliyetleri.


Kurum ve kişiler yönünden;

(1) Hidroloji alanında araştırma ve uygulama yapan kamu kurum ve kuruluşları,

(2) Hidroloji alanında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumları,

(3) Hidroloji alanında çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.Komisyonun hedefleri 10 madde halinde sıralanmıştır:

  

a. Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli çalışmaları yapmak,

b. TUHK çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,

c. TUHK ’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,

d. Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

e. Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,

f. TUHK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,

g. Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek,

h. TUHK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın,vb),

i. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek,

j. Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemek.