Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • 1. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • 2. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • 3. Arazi Toplulaştırması Şube Müdürlüğü
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
 • Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Kırsal Alan Düzenlemesi Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

Görev  Yetki ve Sorumluluklar

Görevleri:


·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili projelendirme ve uygulama işlemlerini yapmak/yaptırmak,

·         Tarla içi drenaj sahalarında drenaj projeleri için ihtiyaç duyulan etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak/yaptırmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili kriter ve standartları belirlemek,

·         Toprak etüt ve arazi derecelendirme işlemlerini yapmak/yaptırmak ve onaylamak,

·         Blok ve parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak ve onaylamak,

·         Projeye ilişkin kadastro kontrollerini yaptırmak,

·         Yeni parsellerin tapu tescili ve yer teslimini sağlamak,

·         Proje sahalarında yerleşim yeri gelişim alanlarını belirlemek, yerleşim yeri imar planları ve altyapı hizmetlerini yapmak/yaptırmak,

·         Toplulaştırma alanlarında yerleşim yeri kadastral sınır değişikliği çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

·         Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

·         Kırsal alan düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

·         Arazi toplulaştırması sahalarında kısıtlama getirilen alanlarda zarar ziyan ve ürün kayıp bedellerini ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

·         Daire Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla ilgili faaliyetleri takip etmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinde tarım arazilerinin toprak, topoğrafya ve drenaj faktörleri dikkate alınarak gerekli arazi sınıflandırma, tarla içi geliştirme hizmetleri işlerini yapmak/yaptırmak, raporlarını hazırlamak/hazırlatmak,

·         Genel Müdürlükçe yerli veya yabancı firmalara ihale edilen arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işlerini, Genel Müdürlük adına denetlemek, kabul ve tasdiki için gerekli işlemleri yürütmek, benzer iş yapan resmi kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

·          Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için veri toplama ve mühendislik hizmetlerinin standardını yükseltmek ve en son tekniğe göre yapılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

·         Talimat, şartname, broşür, kitap, el kitabı vb. gibi yayınları hazırlamak ve bunların yayınını sağlamak, bu konularda personel yetiştirmek ve eğitim maksadıyla konferans ve kurslar tertiplemek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin; ihaleden kesin hesap safhasına kadar, takip ve denetlenmesinin yapılması için gerekli önlem ve önerileri Genel Müdürlük kademesine iletmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri için yeni ve gelişmiş ihale usullerini tetkik etmek ve Genel Müdürlük kademesine öneride bulunmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin ihaleli işlerine ait faaliyetleri denetlemek, istatistiksel bilgileri tutmak ve her yıl sonunda bunları değerlendirmek,

·         Bütçe uygulama programlarının ve diğer amaçlar için Genel Müdürlüğe gerekli arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin istatistiksel bilgileri derlemek ve hazır halde bulundurmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ayrılmış ödeneğe ilişkin harcamaları takip ve kontrol etmek,

·         Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları tarafından yapılıp DSİ tarafından tetkik ve tasdiki gereken arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ait projeleri incelemek ve tasdik etmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin süre uzatımları, keşif artışları ve diğer mukavele konularının tetkik etmek ve değerlendirmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin geçici ve kesin kabul heyetlerinin teşkili ve kabul işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

·         Diğer kamu idareleri Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi, vb. kamuya bağlı müesseseler ve tüzel kişilerle arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri için protokol tanzimi, imzalanması ve protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli bütün işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

·         Yapım aşamasında bulunan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin inşası sırasında sözleşmeye göre idareye ait görevlerin yapılmasını takip etmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin iş programlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, maliyetlerinin normal sınırlar içinde kalıp kalmadığının kontrol etmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri işlerinde yüklenicilere ve gerekse müşavir firmalara ait bütün istihkakları incelemek ve onaylamak, tahakkuklarını yapmak, ödemenin yapılıp yapılmadığını takip etmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde müşavir firmaya verilen kontrollük işlerinde, gerek müşavirin gerekse yüklenicinin proje revizyonu hazırlayacağı uygulama projelerinin, şartnamelerin incelenmesi ve tasdik edilmesi, onaylanan proje ve şartnamelerin yüklenicilere, imalatçılara ve ilgili kontrol teşkilatına gönderilmesini sağlamak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin İnşaat, harita vb. ihalelerini gerçekleştirmek amacıyla şartnameleri hazırlamak, ihalesini gerçekleştirmek ve sözleşmesini hazırlamak ve ihale yoluyla yürütülen işlerde, işin ihaleye çıkarılması Olur’undan ihale sonrası akde kadar olan bütün işlemleri yürütmek, yeni birim fiyat yapılmasının gerektiği işlerde yeni birim fiyatları onaylamak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin çevre ve insan üzerine olan etkileri konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işlemleri sonucunda meydana gelecek her türlü şikayeti inceleyip ilgili ve yetkili makamlara bilgi vermek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleriyle ilgili coğrafi bilgi sistemi çalışmalarını yürütmek

·         Yardım mahiyetindeki uluslararası faaliyetler hariç kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında toprak kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerden olan arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili; eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, laboratuvar, müşavirlik ve kontrollük hizmeti vermek,

·         Genel Müdürlükçe yerli veya yabancı firmalara ihale edilen işleri denetlemek, kabul ve tasdiki için gerekli işlemleri yürütmek, benzer iş yapan resmi kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

·         Bölge müdürlüklerinde yapılacak proje faaliyetlerini yönlendirmek ve takip etmek,

·         Arazi toplulaştırması faaliyetleri ile ilgili ön etüt ve projelendirme iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

·         Problemli tarım arazilerine yönelik arazi ıslahı amacı ile etüt ve projeler yapmak veya yaptırmak,

·         Yukarıda belirlenen bütün hizmetlerin programlanmasını, bu programların takibi ve ödeneklerin temini hususunda gerekli işlemleri yapmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için istatistiksel veri standartlarını oluşturmak, verileri derlemek, gelen verileri birleştirmek, değerlendirmek,

·         Arazi edinim faaliyetleri ile ilgili verileri derlemek, gelen verileri birleştirmek, değerlendirmek ve istatistikleri oluşturmak,

·         Proje sahalarında proje öncesi ve sonrası tarımsal, ekonomik ve sosyal verileri derlemek ve değerlendirmek,

·         Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği halinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ve görev konuları ile ilgili diğer verileri üretmek ve sunmak,

·         İzleme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını yıllık olarak raporlamak ve ilgililer ile paylaşmak,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetleri ile ilgili etüt ve projelendirme iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,

·         Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak/yaptırmak, ihale şartnameleri ve fiyat analizlerini yapmak/yaptırmak,

·         Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerinin parsel bazında yaygınlaştırılmasına yönelik etüt ve proje çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

·         6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırması taleplerini değerlendirmek,

·         Arazi toplulaştırması yapılacak alanlar ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Kararı alınması için gerekli çalışmaları yürütmek,

·         Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri için ihtiyaç duyulan verileri temin etmek,

·         Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 


Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığına

Devrolunan Yetkiler:

 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini uygulanması ile ilgili her türlü işlemi yürütmeye ve sonuç raporlarını onaylamaya yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, mukavele ve eklerinde veya ilgili talimatlarında tarif edilmiş olan hakedişlerine ve kat'i hesapların hazırlanmasına, onaylanmasına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, ihale suretiyle yürütülen işlerde işin ihaleye çıkarılması Olur'u, bölge komisyonu kararının onayı, ihale komisyonu kararının onayı, sözleşme yapma yetkileri Genel Müdürlükçe saklı tutulmak şartıyla ihale öncesi, ihale ve ihale sonrası sözleşmeye kadar olan bütün işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanmış bulunan kararları ilgili yerlere bildirmeye Genel Müdür adına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, başkanlığın iş ilişkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülmekte olan rutin işler ile Genel Müdürlüğü yükümlülük altına sokmayacak işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.

Sorumluluğu:

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı görevlerini, kuruluş amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi yerine getirmemekten, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan Genel Müdürlük üst yönetim kademesine karşı sorumludur.TelefonFaksE-Posta
0 312 454 46 00   -toplulastirma@dsi.gov.tr