Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
 • Etüd ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Yeniden Yerleşim ve İzleme Şube Müdürlüğü
 • Emlak ve Envanter Şube Müdürlüğü
 • Toplulaştırma Şube Müdürlüğü
 • Malzeme Ocakları Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar

 • DSİ Genel Müdürlüğü hizmetleri için, kamulaştırmai satınalma, tahsis, bağış, mübadele ve açılan mülkiyet davaları sonucu sürekli olarak veya zarar-ziyan, geçici işgal, irtifak hakkı tesisi ve kiralama suretiyle geçici olarak emlak elde edilmesine ilişkin işleri planlamak, programlamak ve yapmak.
 • Barajların göl alanı altında kalacak arazileri belirleyen kamulaştırma sınırının jeodezik olarak arazide belirlenerek kadastro paftalarına geçirilmesi için gerekli harita çalışmalarını yapmak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü'nce gerek emanet ve gerekse ihaleli olarak yürütülen projelerin kamulaştırma haritalarını, kadastro paftalarına ve memleket nirengisine dayalı olarak yapmak veya yaptırmak.
 • DSİ'ye ait taşınmaz malların kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işini yapmak veya yaptırmak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü'nün iktisap ettiği veya edeceği taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesisi, kaldırılması ve değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz malları kiraya verme ve kiraya alma işlemlerini yapmak; bunlara ait kira sözleşmelerini hazırlamak (gerektiğinde tip kira sözleşmeleri hazırlanması dahil) ve korunmasını sağlamak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü emlakının tecavüzler karşısında, tapu ve kadastro, imar, toprak ve tarım reformu, gecekondu, tarihi eser ve turizm mevzuatı, mülkiyet ve zilyetlik davaları karşısında korunması için DSİ'nin diğer üniteleri ve DSİ dışı kuruluşları koordinasyon ve işbirliği yapmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü emlakının envanterinin yapılması, sicil kayıtlarının tutulması, belgelerin arşivlenmesi işlerini yapmak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü için gerekli olan hazineye ait arazilerin DSİ'ye tahsisi ile ormanlık sahalar üzerinde irtifak hakkı tesisi işlemlerini yapmak.
 • DSİ Genel Müdürlüğü taşınmaz mallarından ihtiyaç fazlası olanları tespit ederek, bunlar üzerindeki tahsisin kaldırılması, satış, mübadele suretiyle veya kamulaştırma amacında kullanılmaması, mülkiyet davaları, imar planı ve benzer nedenler sonucu elden çıkarılmalarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Emlak ve kamulaştırmaştırma hizmetlerinde gerekli olan kadastral haritaların sağlanması için uzun vadeli plan ve program yaparak ilgili kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonunu gerçekleştirmek.
 • Kurutulan yada kurutulması öngörülen bataklıklarla, yapılan hertürlü ıslah tesisleri sonucu elde edilen arazilerin sınırlanması tespiti ve gerekli hallerde hazineye devri işlemlerini yapmak.
 • Barajların göl alanlarının kamulaştırılması sonucu etkilenecek ailelerden isteyenlerin, iskan kanunu hükümlerine göre devlet tarafından ve devletçe gösterilecek yerlere iskan edilmeleri hususunda DSİ Genel Müdürlüğü'ne tevdi edilen görevleri yapmak.
 • DSİ'ce yürütülen önemli projelerin çevre ve insan üzerine olan etkileri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • DSİ'ce yürütülen önemli projelerin çevte ve insan üzerine olan etkileri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • DSİ sulama projelerinde arazi toplulaştırılması uygulayan kuruluşlarla teknik, idari işbirliği kurarak toplulaştırmanın sulama projesine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kamulaştırma ile ilgili her türlü işlemleri mevzuat hükümlerine göre, birlik, bütünlük, ekonomi ve kolaylık sağlayacak bir düzen içinde yapılmasını sağlamak.
 • DSİ'nin ilgili üniteleri ile işbirliği içinde, kamulaştırma hizmetleri ile ilgili her kademedeki personelin hizmet içi eğitimini planlamak ve gerçekleştirmek.
 • Kamulaştırmalarda gerçekçi değerlerin kullanılmasını sağlamak ve DSİ'ce açılacak bedel azaltma davaları ile ilgili işlemleri yapmak.
 • DSİ'ce sürdürülen emlak ve kamulaştırma işlemleri sonucunda meydana gelecek her türlü şikayeti inceleyip ilgili ve yetkili makamlara bilgi vermek.
 • Her yıl programlanan işleri izlemek, gecikme ve aksamaları önlemek üzere darboğazları önceden tespit etmek, ilgili mercilere duyurarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Baraj göl alanlarından etkilenen ailelerin yeniden yerleşimleri ile ilgili olarak yürütülen iskan faaliyetlerini izlemek ve kredili projelerden dış finansman kuruluşlarınca istenen raporları hazırlamak.
 • Her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve bunları değerlendirmek.
 • DSİ'nin taşınmaz mallarına ait tapu işlemlerinin yapılmasını, tapu senetleri, irtifak hakkı belgeleri, ihbarnameler, sözleşmeler ve protokollerin muhafazasını sağlamak.
 • DSİ emlakının mülkiyet ve tasarrufunda ortaya çıkacak her türlü değişikliklerin izlenmesini ve sicil kayıtlarına intikalini sağlamak.
 • Taşınmaz malların kullanılmasına ilişkin olarak kiraya verme ve ruhsat alma (malzeme ocakları ve ariyet sahaları dahil) işlemlerinin, taşınmaz malın faydalanan kuruluşlara devredilmesi halinde mülkiyete ilişkin işlemlerin düzenlenmesini emlak beyannamelerinin düzenlenmesini ve verilmesini, arazi veya üzerindeki bina ve tesislerin yıkılması veya bunlarda değişiklik yapılması halinde gerekli işlemlerin yapılmasını, taşınmaz mal aleyhine tesis edilecek irtifak haklarının düzenlenip yürütülmesine, gerekli hallerde emlak, ifraz ve toplulaştırma işlemlerinin yapılnmasını sağlamak.
 • Bölge müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığına Devrolunan Yetkiler :
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar, kamulaştırma ile ilgili şahıslardan gelen ve Genel Müdürlüğü bir taahüt altına sokmayacak dilekçelere cevap vermeye Genel Müdür adına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden kamulaştırma ile ilgili istenen ozalit paftalarına ilişkin yazıları imzalamaya Genel Müdür adına yetkilidir.
 • Daire Başkanı veya yerine imzaya yetkili kılınanlar,ihale suretiyle yürütülen işlerde işin ihaleye çıkarılması Olur'u belge komisyon kararının onayı, ihale komisyonu kararının onayı, sözleşme yapma yetkileri Genel Müdürlük'çe saklı tutulmak şartıyla ihale öncesi, ihale, ihale sonrası sözleşmeye kadar olan bütün işlemleri Genel Müdür adına yürütmeye yetkilidir.
TelefonFaksE-Posta
0 312 454 42 000 312 454 42 05emlakk@dsi.gov.tr