Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • 1. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 2. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 3. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 4. Planlama Şube Müdürlüğü 
 • Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürlüğü
 • Hidroloji Şube Müdürlüğü
 • Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü
 • Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü
 • Harita Şube Müdürlüğü
 • Rasatlar Şube Müdürlüğü
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Çevre Şube Müdürlüğü
 • Sınıraşan Sular Şube Müdürlüğü
 • İklim Değişikliği ve Havza Modelleme Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
 • Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği

Görev ve Sorumluluklar

Etüt  Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı, yurdumuzdaki su ve ilgili toprak kaynaklarından yararlanmak amacıyla her çeşit doneyi toplamak, bunları değerlendirmek ve istikşaf, master plan ve fizibilite çalışmalarını yaparak/yaptırarak  geliştirilecek projenin teknik, ekonomik ve çevresel yönden yapılabilir olup olmadığını tespit etmek, taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik etütleri yaparak istikşaf ve planlama raporları yapmak/yaptırmak, yerüstü su kaynaklarının değişik kullanım maksatlarına yönelik tahsisini yapmak, sicilini tutmak, suyun miktar ve kalite açısından izlenmesi maksadıyla gözlem tesisleri kurmak, işletmek ile görevlidir. Etüt  Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı’nda 01.01.2020 tarihi itibariyle 154 tanesi teknik hizmetler sınıfında olmak üzere 215 personel çalışmaktadır.

Su ve toprak kaynaklarının çeşitli maksatlara (içme ve kullanma suyu temini, doğal hayat suyu temini, sulama suyu temini, enerji üretimi, taşkın kontrolü) yönelik ( geliştirilmesine yönelik çok yönlü etüt ve planlama hizmetleri, hidrometeorolojik ve su kalitesi gözlemi, harita, toprak ve drenaj etütleri, jeolojik, jeoteknik ve malzeme etütleri su-toprak-sediment analizleri, tarımsal ekonomi, hidroloji, taşkın ve rüsubat kontrolü, enerji, çevresel etki değerlendirmeleri, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi, yapıların boyutlandırılmasını kapsayan ekonomik ve mali analiz çalışmalarından oluşmaktadır ve bu çalışmalar Bölge Müdürlükleri ile birlikte koordineli olarak yürütülmektedir.TelefonFaksE-Posta
0 312 454 52 000 312 454 52 05etudplan@dsi.gov.tr