PALETLİ TİP HİDROLİK EKSKAVATÖR (BACK-HOE) SATIN ALINACAKTIR.

13.08.2021 / Arşiv

MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PALETLİ TİP HİDROLİK EKSKAVATÖR (BACK-HOE) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/439545

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3124545454 - 3124543555

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

PALETLİ TİP HİDROLİK EKSKAVATÖR (BACK-HOE)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

190 adet Paletli Tip Hidrolik Ekskavatör (Back-Hoe)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları (Etlik / ANKARA)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

a-) 1. Parti : 70 adet ekskavatör 150 takvim günü içerisinde, b-) 2. Parti : 60 adet ekskavatör 1. parti teslimat tarihinden itibaren 120 gün sonra, c-) 3. Parti : 60 adet ekskavatör 2. parti teslimat tarihinden itibaren 120 gün sonra, olmak şartıyla tamamı 3 (üç) parti halinde yapılacaktır. Yüklenici 2. ve 3. parti teslimatları şartnamede belirtilen teslim müddetinden önce teslim etmek istediği takdirde DSİ’nin yazılı onayını alacaktır. DSİ’nin yazılı onayını almadan teslim edemeyecektir. Ayrıca, DSİ isterse, parti adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

İşe başlama talimatının tebliğ edildiği tarihtir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.09.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise bu husus, istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik edilecektir.

İhaleye teklif veren istekli yetkili satıcı ise, imalatçı tarafından yetkili satıcı adına düzenlenmiş Yetkili Satıcı Olduğunu Tevsik Eden Belge ile birlikte imalatçı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik edilecektir.

Yukarıda belirtilen belgelerle ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.

Teklif veren isteklinin yetkili satıcı olması halinde yeterlik bilgileri tablosunun “Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler” kısmına satır eklemek suretiyle hem yetkili satıcı olduğuna dair hem de imalatçısının imalatçı olduğuna dair belgelere ait bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.

 

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.4.1. İstekliler, teklif ettiği ekskavatörlerin garanti süresini (saat) Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir. Garanti süresini beyan etmeyen istekliler teknik şartnamenin 2.1 maddesinde belirtilen süreyi kabul etmiş olacaktır. Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7.5.4.2. İstekliler kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin Türkiye genelinde satış sonrası hizmet vereceğini gösteren yetkili servisleri için Türk Standartları Enstitüsünce verilen ve numarası TS12510 olan standardı (inşaat ve kazı makinaları için yetkili servis) içeren ve Türkiye genelinde yerleşik, en az ihale ilanının yayım tarihinden 6 (altı) ay öncesinden alınmış ve içeriğinde isteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin yetkili servisi olduğunu belirten TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin belgeyi düzenleyen kurum/kuruluşun adı, belge numaraları, belgenin veriliş tarihleri ve son geçerlilik tarihleri Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir. Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7.5.4.3. İstekliler teklif ettiği ekskavatörde kullanacağı aynı seride motorun en yüksek momentte (torkta) birim güç (kW) başına saatlik yakıt sarfiyatı (gr cinsinden) değerini Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir (Bu değer ISO 15550 standardı prensiplerine göre ISO 9249 no.lu standartta belirtilen net güç şartında olacaktır). Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7.5.4.4. İstekliler, ekskavatörler için teklifinde beyan etmiş olduğu garanti müddeti içerisinde yapılması gerekli periyodik bakım aralıklarını ve periyodik bakımda kullanacağı malzemeleri (yağ, filtreler, antifriz vb.) teknik şartname ekinde verilen ÇİZELGE’de (EK-1) belirterek, bu ÇİZELGE’yi ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında ÇİZELGE’yi ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. ÇİZELGE’de teklif edilen bakım süreleri, bu sürelerde yapılan işlemler ve kullanılan malzeme ekskavatörlerin kataloğunda bulunan bakım süreleri, işlemler ve kullanılan malzemeden az olmayacaktır. Az olduğu takdirde ekskavatörün kataloğundaki bakım süreleri, malzemeler ve işlemler esas alınacaktır. Bu ÇİZELGE’de belirtilmeyen hususlarda, istekliler tarafından yapılacak olan gerekli ilaveler ÇİZELGE’ye eklenecektir. Bu ÇİZELGE, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7.5.4.5. İstekliler, teknik şartname ekindeki SUAL FORMU’nu (EK-2) teklif ettikleri Ekskavatörün özelliklerine uygun olarak doldurarak ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında SUAL FORMU’nu ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu form, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7.5.4.6. İstekliler, teklif ettikleri ekskavatörün teknik özelliklerini gösteren matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanların her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Verilen bu dokümanlar, teklif edilen ekskavatörün uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte olacak ve şartnamede istenilen hususlara uygunluğunu kontrol etmek için gerekli teknik bilgileri kapsayacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında özel sektör veya kamu kuruluşlarına ihale konusu alıma benzer en az 20 ton ve üstü Paletli Tipte Hidrolik Ekskavatörlerin (Back-hoe) temin, satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin Türkiye genelinde satış sonrası hizmet vereceğini gösteren yetkili servisleri için Türk Standartları Enstitüsü’nce verilen ve numarası TS12510 olan standardı (inşaat ve kazı makinaları için yetkili servis) içeren ve Türkiye genelinde yerleşik, en az ihale ilanının yayım tarihinden 6 (altı) ay öncesinden itibaren alınmış ve içeriğinde isteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin yetkili servisi olduğunu belirten TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sayısı (Bu hususları tevsik eden belgelerin ihale tarihinde geçerli olmaları gerekmektedir.) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 10)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin Türkiye genelinde satış sonrası hizmet vereceğini gösteren yetkili servisleri için Türk Standartları Enstitüsü’nce verilen ve numarası TS12510 olan standardı (inşaat ve kazı makinaları için yetkili servis) içeren ve Türkiye genelinde yerleşik, en az ihale ilanının yayım tarihinden 6 (altı) ay öncesinden itibaren alınmış ve içeriğinde isteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin yetkili servisi olduğunu belirten TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sayısı    (Bu hususları tevsik eden belgelerin ihale tarihinde geçerli olmaları gerekmektedir.) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 10)

10

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Garanti süresinin teknik şartnamede belirtilen süreden fazla süre teklif edilmesi, teklif edilen toplam garanti süresi 20.000 saatten fazla teklif edilemeyecektir. (Bu belge, İstekli yetkili kişisi veya kişileri tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 18)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Garanti süresinin teknik şartnamede belirtilen süreden fazla süre teklif edilmesi, teklif edilen    toplam garanti süresi 20.000 saatten fazla teklif edilemeyecektir. (Bu belge, İstekli yetkili kişisi veya kişileri tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 18)

18

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin teklif ettiği ekskavatörde kullanacağı aynı seride motorun en yüksek momentte (torkta) birim güç (kW) başına saatlik yakıt sarfiyatı (gr cinsinden) miktarının düşük olması. İstekliler, teklif ettikleri ekskavatörde kullanacağı aynı seride motorun ISO 15550 standardı prensiplerine göre ISO 9249 no.lu standartta belirtilen net güç (soğutma fansız) şartlarında “motor devrine göre anma gücündeki tork ve yakıt tüketimi değerleri ile motor devrine göre maksimum torktaki güç ve yakıt tüketimi değerlerini” bir grafik üzerinde belirtmiş olacaktır. (Bu değerleri gösteren belge, uluslararası akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından düzenlenmiş olmalıdır) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 4)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin teklif ettiği ekskavatörde kullanacağı aynı seride motorun en yüksek momentte      (torkta) birim güç (kW) başına saatlik yakıt sarfiyatı (gr cinsinden) miktarının düşük olması. İstekliler, teklif ettikleri ekskavatörde kullanacağı aynı seride motorun ISO 15550 standardı prensiplerine göre ISO 9249 no.lu standartta belirtilen net güç (soğutma fansız) şartlarında “motor devrine göre anma gücündeki tork ve yakıt tüketimi değerleri ile motor devrine göre maksimum torktaki güç ve yakıt tüketimi değerlerini” bir grafik üzerinde belirtmiş olacaktır. (Bu değerleri gösteren belge, uluslararası akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından     düzenlenmiş olmalıdır) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 4)

4

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Teklif edilen ekskavatörün imalatçısı olunması (İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise bu husus, istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik edilecektir. İhaleye teklif veren istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı konumunda olan bu istekli tarafından teklif edilmiş olan ekskavatörün imalatçısının aynı ana şirket bünyesinde yer alması koşuluyla bu husus, ana şirket tarafından yetkili satıcı adına düzenlenmiş Yetkili Satıcı Olduğunu Tevsik Eden Belge ile birlikte imalatçı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik edilecektir.) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 8)
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif edilen ekskavatörün imalatçısı olunması (İhaleye teklif veren istekli imalatçı ise bu    husus, istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite      Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik edilecektir. İhaleye teklif veren istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı konumunda olan bu istekli tarafından teklif          edilmiş olan ekskavatörün imalatçısının aynı ana şirket bünyesinde yer alması koşuluyla bu       husus, ana şirket tarafından yetkili satıcı adına düzenlenmiş Yetkili Satıcı Olduğunu Tevsik Eden Belge ile birlikte imalatçı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik      Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi gibi belgelerden birisi sunularak tevsik            edilecektir.) (Toplam ağırlık içindeki puanı : 8)

8

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Formun Altı