1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAZMİNAT TAKİBATI BAŞLATILAN BURSİYERLERİN DİKKATİNE!

15.03.2023 / Gösterim Sayısı : 5669 / Arşiv

1416 Sayılı Kanun Kapsamında Tazminat Takibatı Başlatılan Bursiyerlerin Dikkatine!

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamındaki yurt dışı öğrenimiyle ilgili taahhüdünü ihlal eden ve hakkında tazminat takibatı başlatılan bursiyerlerin döviz borçlarına dair faiz affı ve borçların yeniden yapılandırılmasını içeren 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7440 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin 28'inci fıkrası şu şekildedir:

"8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girenler ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde anılan maddede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, (daha önce bu borçları ile ilgili olarak yapılandırma düzenlemelerinden yararlanmış ve ödemeleri devam edenler dâhil) bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere önceden ödedikleri faizleri iade etme sonucu doğurmaksızın bu fıkra hükümlerine göre yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için herhangi bir fer'i alacak hesaplanmaz. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anapara borç tutarından mahsup edilir. Bu fıkra uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınması kaydıyla azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bu fıkra kapsamında düzenlenen yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi damga vergisi ve noter harcından müstesnadır. Ancak terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz."

*Bu kapsamda, tazminatlı durumda olup faiz affından veya borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen ilgililerin 30 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları halinde talepleri işleme alınabilecektir.

*Müracaatlar süresi içerisinde Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapılabilecektir.

*Kanun, sadece döviz borçlarına ilişkin olup, Türk Lirası borçlar için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

*Borç yapılandırması talep eden bursiyerlerin düzenlemesi gereken yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi için Kanun uyarınca damga vergisi ve noter harcı ödenmeyecektir.