Atıksu Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

 • Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü
 • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
 • Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
 • Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü
 • İhale Şube Müdürlüğü
 • Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görev  ve  Sorumluluklar

Atıksu Dairesi Başkanlığı, 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilmiştir. Başkanlığımız ülkemizdeki kullanılmış suların tekrar kazanılması maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak, çevre ve sağlık açısından öncelikli görülen yerlerde kirlenme kontrolünü yapmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak üzere; master plan, planlama ve uygulama proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu konular kapsamındaki işlerin inşaat ihalelerini yapmak, inşaatın takip ve denetimini kati hesap safhasının son aşamasına kadar sürdürmek, Bölgeler tarafından yürütülen benzer proje ve inşaat faaliyetlerine teknik destek vermek ve denetlemek ile Genel Müdürlük Makamı tarafından verilecek diğer hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

 • Kullanılmış suların tekrar kazanımı maksadıyla, öncelikli olarak içme suyu baraj gölü ve nehir havzalarındaki evsel atıksu altyapı (toplama ve arıtma) tesisleri projelerine ait ön inceleme ve planlama çalışmaları yapmak, proje nüfusu, debisi ve atıksu karakterizasyonu ile alıcı ortamın özelliğine göre arıtılmış atıksu kalitesini belirlemek ve arıtma tesisleri için yer seçimi yapmak,
 • Atıksu toplama ve arıtma tesislerini projelendirmek, kullanılmış suların sulama gibi amaçlarla tekrar kullanılmasını sağlamak için gerekli tesisleri yapmak/yaptırmak,
 • Yapılması planlanan atıksu tesislerinin projelendirilmesi ve inşası ile ilgili mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yerine getirmek, zemin etüt raporlarını tetkik etmek,
 • Atıksu toplama ve arıtma tesisleri kapsamında yer alan pompa terfi istasyonları, mekanik ve elektrik ekipmanlarının projeleri ile şartname ve dokümanları hazırlamak, ekipman temini ve montajı ile işletmeye alma çalışmalarını yapmak/yaptırmak,
 • Projeleri bir müşavir firma tarafından hazırlanan işlerde, gerek müşavirin gerekse müteahhidin (proje revizyonu) hazırlayacağı uygulama projelerinin, şartnamelerin incelenmesi ve tasdik edilmesi, onaylanan proje ve şartnamelerin müteahhitlere, imalatçılara ve ilgili kontrol teşkilatına gönderilmesini sağlamak,
 • Tesislerin, uygulama projelerinin yüklenici firmalara yaptırılması durumunda bu işin sözleşme evrakının hazırlanması, ihale edilmesi, ihale sonrası kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 • Hizmet alıcılar tarafından yapılıp, DSİ tarafından tetkik ve tasdiki gereken tesislere ait projeleri incelemek ve tasdik etmek,
 • İnşaat ihalelerini gerçekleştirmek amacıyla şartnameleri hazırlamak, ihalesini gerçekleştirmek ve sözleşmesini hazırlamak,
 • Süre uzatımları, keşif artışları, rücu, fesih, tasfiye, ve devir işlemlerini yürütmek ve devir teslimi ile diğer mukaveleli konuların tetkiki ve değerlendirmesini sağlamak,
 • Tesislerin geçici ve kesin kabul heyetlerinin teşkili ve kabul işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Gerek müteahhitlere ve gerekse müşavir mühendislere ait bütün istihkakları incelemek ve onaylamak, tahakkuklarının yapılarak, ödemelerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek,
 • Yeni fiyat, iş programı takibi, adli davaların takibi, sigorta poliçe işlemleri, teknik personel takibi, kesin teminat ve haciz müzekkereleri değerlendirmesi,
 • Yıllık, orta ve uzun vadeli yatırım planları ile performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bütçe tekliflerini değerlendirmek, ödenek artırma ve tenkis işlemleri için gerekli teklifleri yapmak ve belediyelerle yapılacak olan protokol metinlerini hazırlayarak gerekli işlemleri yürütmek,
 • At ıksu sistemleri hakkında sempozyum, seminer ve çalışma grubu düzenlemek ve/veya katılım sağlamak,
 • Daire genel koordinasyonunu sağlamak,
 • Daire işleri ile ilgili Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri ile gerekli temasları yapmak,
 • Diğer devlet daireleriyle, devlete bağlı müesseseler ve diğer hükmi ve hakiki şahıslarla gerekli işbirliğini sağlamak.

 

TelefonFaksE-Posta
0 312 454 57 000 312 454 57 05atiksu@dsi.gov.tr