Çevre ve Taşkın

Çevre ile İlgili Faaliyetler

Türkiye’de çevre konusu oldukça yeni bir konudur. “Çevre” terimi ilk olarak 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde yer almış ve 1983 yılında Çevre Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunu müteakip, Çevre Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca pek çok yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikler içinde DSİ görev ve sorumlulukları açısından en önemlileri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”dir. Sosyoekonomik kalkınmaya bağlı olarak gelişen çevre sektörü bünyesinde su kaynakları gelişimi projelerinden ÇED yönetmeliği kapsamına girenler için çevresel etki değerlendirme çalışmaları ÇED mevzuatına uygun olarak kuruluşumuz tarafından yapılmakta veya yaptırılarak koordine edilmektedir. (Konya-Çumra III. Merhale Projesi, Mersin-Tarsus Projesi, Sivas-Gemerek Barajı, Tokat-Gülüt Projesi, Afyonkarahisar-Yavaşlar Barajı, Mersin-Sorgun, Gaziantep Ardıl). Ayrıca diğer faaliyetlerin Bakanlıkça gerçekleştirilen toplantılarına da katılım sağlanmaktadır. Planlama Raporları içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başlığı altında projelerimizin çevreye olabilecek etkileri incelenmektedir.

 1979 yılından beri DSİ, kendi geliştirdiği projeleri için güvenilir ve doğru ölçüm metotlarıyla su kaynaklarının kalite izleme çalışmalarını değerlendirmekte, işlemekte ve Su Veri Tabanında depolamaktadır. Halihazırda, 1331 adet su kalite izleme istasyonunun %41’i genel, %59’u içmesuyu maksatlı olarak izlenmektedir. Aynı zamanda diğer ilgili kuruluşlarla birlikte kirlilik araştırma projeleri hazırlanmaktadır. Kuruluşumuzca küçüklü büyüklü nehir ve göl havzalarında yaklaşık 30 adet kirlilik araştırma çalışması yapılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

 Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmalar (Barajlar ve Kalkınma Projesi, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi vb.) izlenmekte, talep edilen bilgi, veri ve raporlar hazırlanarak ülke çapında yerüstü ve yeraltı su kaynakları kalitelerinin sürekli olarak izlenmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Su kalitesi bozulmakta olan nehir havzalarında Su Kalitesi Yönetim Raporları hazırlanarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. Büyük Menderes, Ergene, Susurluk Havzaları Su Kalitesi Yönetimi Raporları bunlara örnek olarak verilebilir. Devamı için tıklayınız ...