DSİ Haberler


Ülkemizdeki 25 Su Havzasının "Havza Master Planı Raporu" Çalışmaları Devam Ediyor

17.03.2017

Dünyada su kaynaklarının kullanımına yönelik talebin giderek artmasına karşın zaman ve konuma göre bu kaynakların arzu edilen miktar ve kalitede bulunamaması nedeniyle mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar için en verimli şekilde kullanılması, su kaynaklarının bütüncül bir şekilde yönetimini gerekli kılmaktadır.

Bütüncül Havza Yönetimi; bir akarsu havzasındaki doğal kaynakların ihtiyaç öncelikleri dikkate alınarak sürdürülebilir yönetimi ve planlanmasının koordine edilmesi olarak tanımlanabilir.

 Çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmektedir

AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum konusunu da içeren Havza Yönetim Planlarının oluşturulması çalışmalarına Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bünyesinde başlanmıştır. Bu çalışmalara da teknik altlık oluşturacak Havza Master Planlarının hazırlanması çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

2017’de 25 Havzada Çalışmalar Tamamlanacak

Ülkemizdeki 25 su havzasının "Havza Master Planı Raporu" hazırlanması çalışmalarına 2010 yılı itibariyle başlanılmıştır. Bu kapsamında; Akarçay, Seyhan, Van Kapalı, Konya Kapalı, Doğu Karadeniz, Marmara, Doğu Akdeniz, Yeşilırmak, Kuzey Ege, Burdur, Küçük Menderes Havzaları Master Plan Raporları tamamlanmış olup, kalan 14 havzada ise çalışmaların 2017 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Master Plan Raporları, hidrolojik ayrıma dayanan ve tabii kaynaklarn korunması ile sürdürülebilir kullanımların planlanması için en elverişli ölçek olan havza sınırları esas alınarak aşağıdaki maksatlara yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Havza su potansiyeli ve kalitesi, arazi kullanım durumları, toprak kaynakları, su kullanımları ve ihtiyaçlarının etüt edilerek su bütçesinin oluşturulması, belirlenen potansiyelin değerlendirilme öncelikleri ile olabilecek su ihtiyacının tespiti, ihtiyacın karşılanma yöntemleri ile teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilirliğinin incelenmesi, Mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, su kaynakları (yüzey, yeraltı ve kaynak)  potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, havzanın su bütçesinin belirlenmesi, mevcut ve mutasavver su kullanımları envanterinin sektörel bazda çıkarılması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, havzanın arazi varlığı ve kullanım durumunun ortaya konulması, havzada DSİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca planlama, proje ve işletme altındaki alanlar ile halk sulamaları ile ilgili verilerin ortaya konulması, havza genelinde alt havzalar esas alınarak işletme çalışmalarının yapılması ve çeşitli amaçlara yönelik olarak rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayacak optimum işletme yöntem ve politikalarının önerilmesi, yeraltısuyu potansiyeli, emniyetli rezerv, kullanılan rezerv ve yeraltısuyu bütçesinin; alt havzalar ve ovalar bazında belirlenmesi, yer altı barajı ve suni besleme projelerinin araştırılması, enerji projelerinin mevcut durumu ortaya konarak, kalan potansiyelin değerlendirilmesine yönelik yeni projelerin önerilmesi, havzada belirlenen hedef yılı için nüfus projeksiyonları yapılarak içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, arz-talep dengesinin belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni projelerin önerilmesi, kaynak-ihtiyaç dengesinin belirlenmesini müteakip, muhtemel havzalar arası aktarılabilecek suların envanterinin çıkarılması, kaynak-ihtiyaç dengesinin belirlenmesini müteakip meydana gelebilecek su açığı ile ilgili su stresi haritasının hazırlanması,  belirlenmiş veya ilan edilmiş sulak alanlar, doğal ve tarihi sit alanları, tabiat parkı vb. gibi korunan alanlar ile mevcut içmesuyu kaynaklarının (yüzey ve yeraltı) tespiti ve CBS ortamına işlenmesi, doğal göllerin envanterinin çıkarılması, havzada mevcut durumda su kalitesi ölçümü yapılan yüzey ve yeraltısuyu gözlem istasyonlarındaki analiz sonuçlarını ilgili mevzuata göre içme, kullanma ve sulama suyu bakımından değerlendirerek havza su kalitesi raporunun hazırlanması, hidrometeorolojik istasyonların durumunun etüt edilerek yeni istasyonlar veya mevcutların içerisinde yerinin değiştirilmesi öngörülenler var ise bunları da kapsayan revize hidrometeorolojik ağ önerilmesi, Taşkın Ön Risk Değerlendirmesi yapılması, havzadaki taşkın önleyici yapıların belirlenmesi ve gerekli revizyonlar ve ilave yapıların önerilmesi, Belirlenen kaynakların kullanımına yönelik olarak geliştirilecek projelerin genel anlamda teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilirliklerini ortaya konulması ile ileri düzeyde etütler için teklif edilmesidir.