DSİ Duyurular


Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişe İlişkin Sınavı Kazananların Kesin Listesi

30.03.2018

Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişe İlişkin Sınavı Kazananların Kesin Listesi


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna/ Geçici İşçi pozisyonlarına geçişine ilişkin gerekli şartları taşıyan ve sınavı kazananların listesi ilişikte yayınlanmıştır.
 
Sürekli işçi kadrosuna / Geçici işçi pozisyonlarına geçirilecek olanlardan, tebliğin “Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi” başlıklı 30/2a maddesinde belirtilen, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımayanlar hakkında, sınavı kazanmış olsalar dahi tebliğin 16 ncı maddesinin 3 ncü bendine göre işlem yapılacaktır.


Süreç 02.04.2018 tarihi itibariyle sonuçlandırılacaktır.


1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 ncü maddesinin 2 nci bendine göre yapılan söz konusu bu ilan, tebliğ hükmüne geçer ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.